12. Kongres Hrvatskog društva za plastičnu kirurgiju – HDPREK, 8. Kongres Hrvatskog senološkog društva – HSD, 4. međunarodni kongres plastične kirurgije “Fellows in science”

Od 03. – 08.05.2022. Održan je  međunarodni kongres u Dubrovniku koji je uključivao kolege i stručnjake iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, radiologe, patologe, onkologe, medicinske sestre i tehničare, molekularne biologe, radiološke inžinjere, psihologe, fizioterapeute., a Hrvatsko društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara je bio jedan od suoorganizatora navedenog.

Kongres je započeo predavanjima iz senologije; epidemiologija, osnovne znanosti, patologija i citologija koja su nas uvela u srž i bazične informacije o nastajanju karcinoma, njihovoj biologiji, rezistenciji na terapije, nasljednim karcinomima dojke, genetskim profiliranjem i screening testovima. 

Predavanja su se nastavila na radiološki dio; imaging tehnike te invazivne metode u radiologij. Vrlo bitan dio Kongresa bio je i psihoonkološki simpozij u kojem je sudjelovala Ivona Poljak, mag. psych. s Klinike za Onkologiju KBC-a Zagreb, te gđa. Ljiljana Vukota, predsjednica udruge “Sve za Nju”, istaknuli su bitnost pristupa onkološkim bolesnicima, rane intervencije te probleme s kojima se naši bolesnici susreću.

prim. dr. Paula Podolski s Odjela za tumore dojke KBC-a Zagreb, govorila je o neoadjuvantnoj i post neoadjuvantnoj sistemskoj terapiji; planiranja i principi rada, te nas je kroz prikaze kliničkih studija provela kroz kompleksnost liječenja karcinoma.

Martina Bašić-Koretić, dr. med., sa Zavoda za radijacijsku onkologiju KBC-a Zagreb, u svojem je predavanju predstavila smjernice za adjuvantnu radioterapiju nakon neoadjuvantnog liječenja karcinoma dojke, dr.sc. Ana Mišir-Krpan govorila je o moždanim metastazama kod karcinoma dojke.

Naš senološki kongres nastavio se edukativnim predavanjem “Korak dalje u kvaliteti života za bolesnice s rakom dojke” koji nam je predstavila Jasminka Miličević, dipl. med. techn. s Klinike za Onkologiju KBC-a Zagreb, te Andreja Jurić, bacc. med. techn. s Klinike za tumore, KBC-a Sestre Milosrdnice. Govorilo se o primjeni novih, tzv. “pametnih lijekova” kroz predavanje “Prednosti primjene subkutanih formulacija lijekova u liječenju raka dojke” u kojem su kolegice detaljno objasnile primjenu lijeka PHESGO® (kombinaciju monoklonskih antitijela, pertuzumab (Perjeta®) + trastuzumab (Herceptin®) u fiksnoj subkutanoj dozi kao alternativa primjene Herceptina® i Perjete® intravenozno. Primjenom ove terapije znatno se smanjuje vrijeme i trajanje hospitalizacije naših pacijenata, npr. intravenozna primjena P + H traje preko 60 minuta, dok je za subkutanu primjenu lijeka PHESGO® potrebno 5-8 minuta, te je sam postupak mnogo manje invazivan što se i potvrdilo brojim kliničkim studijama koje govore u korist primjene lijeka PHESGO®. 

Naravno, isto kao i za primjenu Herceptina® i Perjete®, PHESGO® je odobren od strane HZZO u istim indikacijama (HER2 pozitivan eBC ili mBC, s ili bez konkomitantne i.v. kemoterapije).

Uslijedila je rasprava, dijeljenje iskustava kolega iz drugih ustanova, kojim smo zaključili da je ovaj način primjene lijeka zaista zaokret u primjeni terapije za karcinome. 

“Sestrinska skrb bolesnice s rakom dojke” predavanje je koje su nam predstavile Iva Zubatović Đunđenac, dipl. med. techn., Željka Bilanović, mag. med. techn., te Vesna Kralj Škoc, dipl. med. techn. s Klinike za Onkologiju i Dnevne bolnice KBC-a Zagreb. 

Sestrinska srb igra veliku ulogu u procesu liječenja naših bolesnica, stalna i kontinurana edukacija onkoloških medicinskih sestara i tehničara ključ je za uspješnost liječenja, provođenja intervencija i ciljeva zdravstvene njege. Specifičnost i svakodnevi izazovi u onkologiji, još su jednom pokazali važnost kvalitetne sestrinske skrbi za oboljele. Dotaknuli smo se i nuspojava kemoterapije, kako objasniti pacijentima što očekivati te kako se s njima nositi. Kako ih prevenirati, a kasnije i liječiti. 

Istraživački rad “Usporedba kvalitete života mastektomiranih žena s obzirom na dob” predstavila nam je Maja Uroić, mag. med. techn. s Klinike za Onkologiju KBC-a Zagreb, s Barbarom Bilić, bacc. med. techn., Marin Popović, med. techn. i Valerija Pavlečić, med. techn., na kojem smo pričali o problemima mastektomiranih žena, svakodnevnim izazovima s kojima se susreću i utjecaj mastektomije na njihovu ženstvenost. 

Doznali smo da mlađe mastektomirane žene u svakodnevnom životu teže funkcioniraju u socijalnim i društvenim situacijama (posebno u intimnim trenutcima), javlja se anksioznost, gube samopouzdanje, javlja se zabrinutost što im narušava općenitu kvalitetu života. Zadovoljstvo nakon mastektomije značajno je veće kod žena iznad 50 godina, u usporedbi s mlađim ženama. Također u sklopu predavanja, pogledali smo kratki edukativni video vezan uz prevenciju, odnosno samopregled dojki, istaknuli njegovu važnost te kako baš taj čin može spasiti život, zaključili smo da je potrebna edukacija mladih žena vezano za samopregled, preventivne mamografije, itd. 

Rina Kalafatović Milić, bacc. med. techn., s Zavoda za onkologiju, OB Dubrovnik, predstavila nam je predavanje pod temom “Iskustva s primjenom ambulantne kemoterapije putem infuzijskih pumpa u OB Dubrovnik” te nam je predstavila novost u primjeni kemoterapija poput lijeka 5-FU, koji se u sadašnjim uvjetima aplicira na Odjelima onkologije, kao kontinurana infuzija kroz i do 24 sata preko infuzijske pumpe. Pacijenti su za to vrijeme hospitalizirani. Predstavila nam je tzv. DOSI-FUSER pumpu koji pacijent nosi kraj sebe, u kućnim uvjetima. DOSI-FUSER pumpa priključena je na PORT-A-CATH sustav ugrađen pod kožu, u većini slučajeva položajem subklavikularno. Također smo raspravljali o PORT-A-CATH kateterima, kojima se izbjegava periferna primjena kemoterapije, a samim time i nuspojave/kožne promjene koja ona donosi. DOSI-FUSER pumpa je novost u našim predjelima, a što nam sve donosi potrebno je vidjeti dodatnom integracijom u naš sustav, koja će uskoro i početi.

Sljedeće nadasve bitno i sažeto predavanje Ksenije Romić, bacc. med. techn. s Klinike za onkologiju, KBC-a Split; “Depresija kod onkoloških bolesnika” približilo nam je aktualnu i prisutnu problematiku s kojom se gotovo svi naši pacijenti susreću. Dijagnoza maligne bolesti sa sobom, osim biološke naravi, nosi i veliki ako ne i cijeli aspekt psihološkog/mentalnog zdravlja. Psihološka podrška jedna je od najbitnijih stavki kod onkoloških pacijenata, no, ona uvijek nije dostupna (manjak psihologa, stigmatizacija i predrasude o psihološkom suportu) pa većina razgovora o mentalnom zdravlju i psihičkom stanju događa se između pacijenata i medicinske sestre/tehničara što postavlja nove i nepredvidive izazove u pružanju specifične zdravstvene skrbi.

Kongres smo završili odličnim predavanjem “Prehrana onkoloških bolesnika” kolegica s Klinike za Onkologiju KBC-a Zagreb, Anamaria Perković, bacc. med. techn., Ana Petričušić, bacc. med. techn. i Nikolina Pavleka, bacc. med. techn. Predstavljen nam je kompletan plan prehrane, važnost raznolike i pravilne prehrane kod naših pacijenata, prevencija kaheksije, dodaci prehrani u smislu visokoproteinskih napitaka, npr. Fresubin, Supportan. Kod naših pacijenata povećana je potreba za prehranom bogatom bjelančevinama, vitaminima i mineralima potrebnih za održavanje homeostaze, koja je narušena zbog primjene citostatika i same prirode bolesti.

Naši fizioterapeuti s Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb; Branka Margitić, mag. fizioterapeut i Marija Horvat, mag. fizioterapeut sa svojim predavanjem “Utjecaj inhibitora aromataze i taksana na kvalitetu života pacijentica oboljelih od raka dojke kroz fizioterapijsku intervenciju” govorile su o važnosti svakodnevnog kretanja pacijentica, tehnikama liječenja nastalih komplikacija, poput periferne neuropatije. 

Na ovom Kongresu još jednom smo naglasili važnost kontinuirane edukacije, učenja, poznavanje i načine primjene novih lijekova, razumijevanja potreba naših pacijenata, jer samo holističkim i multidisciplinarnim pristupom, zdravstvenu njegu i liječenje dovodimo do najvišeg standarda specifičnosti onkološkog liječenja.

Marin Popović,med.techn.