Osvrt na Strukovni seminar sa međunarodnim sudjelovanjem Slovenija, prosinac 2022.

Osvrt na Strukovni seminar sameđunarodnimsudjelovanjem

Zdravstvena njegau rehabilitaciji – Multidisciplinaranpristup

Bohinjska Bistrica, Petek, 16.prosinac 2022.

Nakon uvodne riječi i pozdrava dobrodošlice moderatoragospođe MajeVrabič, diplomirane medicinske sestre i Nataše Kic, diplomirane medicinske sestre sa Univerzitetnog Rehabilitacijskog Centra(URI) Soča, Ljubljana, uslijedilo je uvodno predavanje o važnosti dobre organizacije rada za provođenje kvalitetne njege bolesnika tijekom zdravlja, bolesti i rehabilitacije MetkeLipičBaligač, dipl. med sestre iz SB Murske Sobote. O medicinskoj edukaciji bolesnika nakon amputacije donjeg ekstremiteta govorio je Igor Stojanović, dipl. Zn., URI Soča,ističući važnost cjelovitog pristupa bolesniku, uzimajući u obzir sve činitelje;vanjske i unutarnje, te sam tijek edukacije koji je nužno prilagođen svakom pojedincu kako bi se postigli što bolji ishodi edukacije. Multidisciplinarni pristup nakon moždanog udara predstavila je NejraSubaie, dipl. med sestra sa lječilištaLaško, a o uspješnom timskom pristupu kod politraumagovorila je Suzana Matejčič, dipl. med sestrau suradnji sa NinomBorse, dipl. fizioterapeutomiz SBIzola. Potom je uslijedila kratka rasprava i stanka.

Drugi dio skupa otvorile su Anja Gjergjek, dipl. fiziot., mr.sc. zdrav. ved, i Martina VrabičPšeničnik, dipl. Fiziolog, predstavljajući važan program „Fizioterapeutsko liječenje ozljeda i njihova prevencija“ koji se provodi na Institutu za fizioterapiju Lipnica u Austriji. Petra Grabner, diplomirani terapeut sa URI Soča predavala je o pripremi za novi život bolesnika nakon ozljede leđne moždine. O važnosti brzog odgovora na simptome autonomne disrefleksijepredavala je Saša Bele, dipl. med sestra u suradnji sa MartinomSimeunovič, diplomiranom medicinskom sestrom sa URI Soča, nakon čega je Ivanka Limonšek, dipl. med Sestra sa ZUDV Dornava, VZSCE, govorila o zdravstvenoj njezi kao stupu liječenja osoba sa stečenom ozljedom mozga.

Nakon kratke rasprave i ručka posljednju sekciju skupa otvorio je Aljoša Lapanja, diplomirani inženjer znanosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara sekcija u psihijatriji, govoreći o pristupu liječenju bolesnika s agresivnim ponašanjem tijekom rehabilitacije nakon teške ozljede glave. Predavanjem o Prehrani onkološkog bolesnika – kada redovna prehrana više nije dovoljna, Nikolina Dodlek, mag.med.techn. predstavila je Hrvatsko Društvo onkoloških medicinskih sestara i tehničara na čelu sa predsjednicom Jasminkom Miličević, dipl.med.techn., nakon čega je uslijedilo predavanje o prehrambenoj podršci bolesniku u rehabilitaciji doc. dr. NežeMajdič, dr. sc. med., spec. Phys. i reh. med.

Ulogu medicinske sestre kod bolesnika s ugrađenom baklofen pumpom predstavila je Branka Vipavec, dipl. med sestra sa URI Soča, koja nažalost nije bila u prilici prisustvovati uživo, ali je predavanje održala online.

Posljednje predavanje održala je Amela Mikan, dipl. med sestra sa URI Soča o izazovima medicinskih sestara tijekom Covida 19.

Nakon svih predavanja uslijedila je rasprava o važnosti multidisciplinarnogholističkog pristupa, iskustvima predavača i sudionika te zahvalom moderatora na sudjelovanju i velikom odazivu domaćih ali i međunarodnih sudionika, ističući važnost i značaj suradnje te razmjene znanja i iskustava za dobrobit cjelokupnog zdravstvenog sustava te bolesnika i njegove obitelji u središtu zdravstvene skrbi.

Izvještaj sastavila: Nikolina Dodlek, mag.med.techn.

HDOMST

18.12.2022.